Medlemskap

Alt. 1: 45€/mån. Tillsvidaremedlemskap för egen träning, inga ledda pass.
Familjemedlemskap 42€/person.

Alt 2: 48€/mån. Tillsvidaremedlemskap, inkluderar även ledda pass.
Familjemedlemskap 45€/pers.

Alt 3: 45€/mån. Bindningstid 1 år, därefter övergår medlemskapet till ett tillsvidaremedlemskap. Inkluderar även ledda pass.
Familjemedlemskap 42€/pers.

Familjemedlemskap gäller för personer som hör till samma hushåll. Ett familjemedlemskap kan även uppstå om det till en början finns en medlem och det senare ansluter sig en till från samma hushåll.

Medlemskap ansöks genom att fylla i formuläret här bredvid. Efter att medlemskapet godkänts skickas en personlig nyckel eller s.k. ”tag” till varje ny medlem. Betalningsinstruktioner kommer med taggen.

Allmänna villkor för medlemskap hos Solf Fitness

1. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Solf Fitness Ab (nedan ”Solf Fitness”) mellan den person som ansökt och beviljats medlemskap (nedan “medlem”) och Solf Fitness.

2. Medlemskap kan sökas av personer som är minst 16 år gamla. Medlemskapet är personligt, och kan inte överföras på annan person utan Solf Fitness samtycke. För överföring debiteras 20€, ursprungliga taggen avaktiveras och den som hyr medlemskapet löser ut en personlig tag för pantavgiften 10€. En omyndig medlem (16-17 år) bör inlämna ett skriftligt samtycke av vårdnadshavarna innan medlemskap kan beviljas. Detta samtycke kan även inlämnas per e-post.

3. Medlemmarna ansvarar själva för att deras hälsotillstånd tillåter den träning som Solf Fitness utrymmen ger möjlighet till. Medlemmarna ansvarar även själva för sin säkerhet i Solf Fitness utrymmen, emedan dessa är obemannade stor del av tiden. Medlemmarna förbinder sig även att följa de ordnings- och säkerhetsföreskrifter som finns i utrymmena. Medlemmarna är införstådda med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Solf Fitness ansvarar inte för skador som medlemmar eller lösegendom eventuellt åsamkas.

För samtliga medlemmars trivsel är det viktigt att alla håller snyggt och städat efter sig. Plocka tillbaka vikter och redskap till sina rätta ställen.

4. I utrymmena finns bandande kameraövervakning, vilket godkänns av medlemmarna. En medlem skall på förfrågan kunna styrka sin identitet under sin vistelse i Solf Fitness utrymmen. Solf Fitness ansvarar inte för och ersätter inte förlust eller skada på lösöre eller värdeföremål som medtas av medlemmarna till utrymmena.

5. Öppethållningstiderna är varje dag kl. 05-23. Solf Fitness ansvarar dock inte för utebliven möjlighet för medlemmarna att träna såvida detta beror på omständigheter utanför Solf Fitness kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller motsvarande. Medlemmarna godtar att utrymmena delvis eller i helhet kan vara uthyrda åt företag eller föreningar under vissa kvällar utan att detta berättigar till skild kompensation.

Medlemmarna godkänner även att deltagandet på populära ledda timmar kan begränsas vid behov för den allmänna trivselns skull. Om så skulle ske kommer givetvis fler ledda timmar att bokas in så att samtliga medlemmars behov i mån av möjlighet kan tillgodoses.

Alla medlemmar måste vara ute ur utrymmena senast kl. 23.00. I annat fall kan medlemmen debiteras för kostnader åsamkade av larmutryckning.

6. Medlemmarna godtar att öppettider, ledda timmar, medlemsavgifter och medlemsvillkor kan ändras i framtiden. Vid ändringar i avtalsvillkoren kommer Solf Fitness att informera medlemmarna via deras e-post och via information i Solf Fitness utrymmen.

7. Tillsvidaremedlemskap kan sägas upp av medlemmen när som helst med en uppsägningstid på 2 (två) månader. Denna uppsägningstid räknas från den sista dagen i den månad som uppsägningen sker. Exempel: Sägs medlemskapet upp 10 januari upphör det sista mars. Medlemskapet skall sägas upp skriftligen genom e-post eller per post till adresserna som finns uppgivna under länken ”Allmän info”.

8. Medlemsavgiften, som inkluderar moms, skall betalas den 5:e varje månad till följande konto: FI 38 5670 7320 0199 15. Storleken på den första medlemsavgiften är beroendes av antalet dagar kvar i den månad medlemskapet börjar. Antalet dagar i månaden räknas alltid som 30. I samband med månadsbetalningarna skall alltid den personliga referensnummer som tilldelas varje medlem användas (samma referens för familjemedlemmar).

I samband med första månadsavgiften skall en deposition på 10,00 € / tag betalas, och denna summa återbetalas till medlemmen när taggen återlämnas i samband med att medlemskapet upphör. Efter att medlemskapet upphört skall taggen återlämnas senast sista dagen av medlemskapet till den postlåda som finns i utrymmena.

För eventuella påminnelser har Solf Fitness rätt att debitera en påminnelseavgift på 5,00 €. Om ingen betalning kommer trots en påminnelse som skickas till den adress eller e-post som medlemmen uppgivit i samband med medlemsansökan, avslutas medlemskapet med omedelbar verkan och nyckeln / taggen inaktiveras. Varje medlem ansvarar för att ändrade kontaktuppgifter meddelas Solf Fitness.

Medlemmarna godkänner att deras kontaktuppgifter och namn registreras i Solf Fitness databas i samband med att medlemskapet ansöks/godkänns. Databasen håller även automatiskt reda på samtliga medlemmars vistelser i utrymmena. Databasens uppgifter överlåts inte till utomstående.

9. Alla medlemmar har rätt att kostnadsfritt ta med sig ett eget barn i åldern 12-16 år under den förutsättning att god uppsyn hålls över barnet, d.v.s. föräldern tränar tillsammans med barnet. Detta gäller inte vid deltagande på ledda timmar. För ledda pass betalas 6€ för barnet.

10. Uppstår det meningsskiljaktigheter mellan medlem och Solf Fitness skall dessa i första hand eftersträvas att lösas genom diskussion mellan parterna. Kan tvisten inte lösas på detta sätt är behörig domstol Österbottens tingsrätt.

11. Sist men inte minst – kom ihåg att ha kul när ni tränar och umgås med andra medlemmar!

 

Månadsmedlem

Månadsfamiljemedlem

10 gångers kort för ledda pass